Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro inzerci na inzertním internetovém portále města Nový Jičín https://bazarek.novyjicin.cz schválené RM usnesením číslo 232/R11/2019 dne s účinnosti od 1.6.2019


1.    Úvod


Město Nový Jičín se sídlem Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, PSČ 741 01, IČ: 00298212,
(dále jen „město“ nebo „Provozovatel") je provozovatelem inzertního internetového portálu města Nový Jičín (dále jen „Inzertní portál“), dostupného na internetové adrese https://bazarek.novyjicin.cz.

 

Inzertní portál je zaměřen na zobrazování vlastních Inzerátů Provozovatele, který prostřednictvím portálu zobrazuje nabídky na prodej neupotřebitelného movitého majetku města a městem zřízených organizací a nabídky na prodej nebo pronájem nemovitého majetku města a městem zřízených příspěvkových organizací.

 

V Inzertním portálu jsou dále zobrazovány nabídky (dále jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů za níže uvedených smluvních podmínek (dále jen „Podmínky“).


2.  Popis služby Inzertního portálu

 

Inzertní portál mohou využívat pouze Inzerenti – fyzické osoby  (dále jen „Inzerenti“) za účelem nabídky použitého zboží Zájemcům o takové zboží (dále jen „Zájemce“).

Portál umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Inzertním portále.


3.  Registrace uživatelů inzertního portálu - Inzerentů

 

a)    Inzerát je na Inzertní portál oprávněn vkládat pouze Inzerent - registrovaný uživatel Inzertního portálu.

b)    Při registraci je Inzerent povinen zadat uživatelské jméno, které nesmí obsahovat příjmení uživatele (doporučuje se kombinace podstatného jména a číslovky).

c)    Při registraci je Inzerent povinen zadat uživatelské heslo, které musí mít minimálně 5 znaků (doporučení pro zadání bezpečného hesla je 8 znaků v kombinaci s minimálně  jedním číslem a minimálně jedním velkým písmenem).

d)    Uživatelské jméno a heslo, které si Inzerent zřídil na portále https://bazarek.novyjicin.cz,
 nesmí jako uživatel používat v dalších aplikacích (internetové, mobilní apod).

e)   Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

f)    Aby Inzerent mohl využívat Inzertní portál, je při registraci povinen souhlasit s Podmínkami a dále je povinen zadat aktivní e-mailovou adresu, na kterou mu bude odeslán aktivační odkaz. Potvrzením registrace (kliknutím na aktivační odkaz) se Inzerentovi zřídí uživatelský účet na Inzertním portále.

g)   Správu uživatelského účtu na Inzertním portále (změna hesla, změna e-mailové adresy, zrušení účtu apod.) si Inzerent zajišťuje sám (v záložce „Můj účet“).

 

4.   Práva a povinnosti smluvních stran

 

a)    Inzerent je povinen vkládat na Inzertní portál pouze Inzeráty, které jsou v souladu s těmito Podmínkami Provozovatele. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Podmínky, z Inzertního portálu, odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

b)    Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky a příslušné právní předpisy, zejména občanský zákoník.

c)    Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vytvoření a užití uživatelského jména nebo hesla Inzerenta v rozporu s těmito Podmínkami.

d)   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data vložená Inzerentem, nenese dále odpovědnost za případné zneužití osobních či kontaktních údajů Inzerenta, které zveřejní.

e)   Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

f)    V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Inzertní portál Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Inzertním portále a ke způsobům užití v souladu s určením Inzertního portálu a v souladu s těmito Podmínkami.

g)   Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie např. z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo z Inzertního portálu odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami.

h)    Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a Podmínek prodeje zboží. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží ve více exemplářích.

i)     Inzerent není oprávněn vkládat na Inzertní portál duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát téhož Inzerenta shodný s jiným jeho Inzerátem, nebo Inzerát, prostřednictvím kterého je nabízeno shodné zboží za obdobných Podmínek.

j)     Inzerent je při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, tj. aktivní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla nebo e-mailu prostřednictvím ověřovací SMS zprávy nebo ověřovacího e-mailu. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, z Inzertního portálu odstranit bez náhrady.

k)   Inzerent je povinen vkládat Inzeráty pouze do příslušné kategorie.

l)      Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty zveřejnit nejdříve po ručním schválení, a proto mohou být Inzeráty publikovány se zpožděním.

m) Inzeráty na Inzertním portále jsou neplacené. Za úplatu nelze získat jakékoli zvýhodnění.

n)    Inzerentem vložený Inzerát je na Inzertním portále zobrazován omezenou dobu, a to 60 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 60 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Inzertního portálu.

o)    Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v Inzerátu. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle, pokud Inzerent vložil své telefonní číslo v nastavení svého účtu.

p)   Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát kdykoli odstranit.

q)    Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného použitého zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určeno. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Odpovědnost za dodání, převzetí a zaplacení zboží nesou plně Inzerent a Zájemce.

r)    Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Inzertním portálu, oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

s)    Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný Inzerát odstranit, pokud Inzerát nabízí, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s nabídkami na:

 

-        prodej a pronájem nemovitého majetku, mimo nabídky na prodej a pronájem nemovitého majetku města a městem zřízených organizací,

-        poskytování veškerých služeb,

-        erotické služby, služby seznamovacích portálů, společnic a jiných obdobných služeb,

-        prodej nového zboží, včetně reklamy na prodej nového zboží,

-        politickou reklamu politických stran a hnutí,

-        neoprávněné rozmnožování, půjčování, pronajímání nebo prodej předmětů práv duševního vlastnictví,

-        prodej léků, léčiv, nepovolených látek, cigaret, tabáku a alkoholu,

-        prodej virtuální měny,

-        poskytování nebo zprostředkování zápůjček, úvěrů, nabídky řešení exekucí a oddlužení.

t)    Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které obsahují vulgarismy nebo podněcující
k rasové nesnášenlivosti nebo k násilí, smazat.

u)   Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které obsahují v textu Inzerátu osobní údaje Inzerenta, smazat.

v)   Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty zobrazované na neveřejné části Inzertního portálu po 6měsících trvale smazat.

 

5. Závěrečná ustanovení

 

a)    Při porušení Podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na Inzertním portálu a zároveň vymazat celou historii jeho Inzerátů. 

b)   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly v důsledku využívání služeb Inzertního portálu. Provozovatel dále neodpovídá za škody, které mohou vzniknout dočasnou nedostupností Inzertního portálu, případně ztráty (smazání) dat umístěných v systému Inzertního portálu.

c)    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, či v případě změny provozních, organizačních či jiných procesů u Provozovatele.

d)   Provozovatel oznámí změnu Podmínek Inzerentovi jejich zveřejněním na Inzertním portále minimálně 14 dní před účinností této změny s upozorněním na změnu podmínek. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Inzertního portálu, má se zato, že přijímá změnu Podmínek.

e)   Tyto Podmínky schválila Rada města Nový Jičín dne 17.4.2019 usnesením č. 232/R11/2019

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti  dnem 1.6.2019