Zpracování osobních údajů

Informační memorandum pro veřejnost

I. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Město Nový Jičín (dále jen Město)

Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

+420 556 768 222 (ústředna)

Datová schránka: ywmb4nc

https://www.novyjicin.cz

 

II. SEZNAM A POPIS AGEND OBSAHUJÍCÍCH OSOBNÍ ÚDAJE

Město zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů Vaše osobní údaje, které Městu poskytujete. Seznam a popis agend obsahujících osobní údaje najdete v příloze.

 

III. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·         identifikace správce:                     Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

                                                                              IČ 00298212

·         označení pověřence:                    Ing. Milan Jandora

·         kontaktní údaje na pověřence:                milan.jandora@outlook.cz, tel. +420 602553813

 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění níže uvedených práv se můžete obrátit na Město písemně, elektronickým podáním do datové schránky nebo e‑podatelny nebo telefonicky či e-mailem přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

IV. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

·         účely zpracování,

·         kategorie dotčených osobních údajů,

·         příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

·         plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

·         existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů,

·         právo vznést námitku,

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu,

·         veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

·         skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Výše uvedené informace jsou obsaženy v dokumentu „Seznam a popis agend obsahujících osobní údaje“. Správce předá subjektu údajů jakékoli detailnější informace či potvrzení (například konkrétně spravované osobní údaje) na základě požadavku subjektu údajů. Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

 

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje a tyto opravovat (což neznamená, že se tak neděje vůbec), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

 

Právo být zapomenut

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v Nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

·         osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

·         subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

·         subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

·         osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

·         osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

 

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

·         subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

·         zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

·         správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

·         subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Pokud bylo zpracování omezeno podle předchozího odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle předchozího odstavce, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s příslušnými články Nařízení, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

 

 

Právo na přenositelnost údajů

podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se týkají subjektu a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost jsou:

·         musí jít o zpracování založené na právním důvodu, souhlasu či smlouvě, a

·         zpracování se provádí automatizovaně.

 

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování a profilaci. Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

 

V případě správce Město nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování anebo profilování.

 

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

V. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM

Město informuje osoby, které se můžou pohybovat kolem budov či uvnitř budov na adresách Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Masarykovo nám. 45/29, Divadelní 1, Divadelní 8, že tyto prostory jsou vybaveny kamerovým systémem Města a Město tak může zpracovávat osobní údaje pomocí obrazového záznamu. 

 

Město dále informuje občany a návštěvníky, kteří se pohybují na území města Nový Jičín, že pro zajištění obecného pořádku, mohou být monitorováni plošným kamerovým systémem, který spravuje Městská policie Nový Jičín, Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín. Upozornění na monitorování pomocí kamerového systému na území města Nový Jičín je dále umístěno na hlavních komunikacích vstupujících na jeho území.

 

 

Účel zpracování osobních údajů

Město zpracovává Vaše osobní údaje pomocí kamerového systému pouze pro účely oprávněných zájmů Města, spočívajících v zajištění ochrany osob, majetku a zajištění obecného pořádku. Město zpracovává tyto osobní údaje po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto účelu.

 

Doba zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 30 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.

 

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu vedle Města a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Města. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Město pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 

Město je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 

VI. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VEŘEJNÝCH AKCÍCH POŘÁDANÝCH MĚSTEM

 

Město tímto informuje své občany a návštěvníky, kteří se zúčastní veřejných akcí pořádaných Městem, že může být při těchto akcích pořizována audio, video a foto dokumentace za účelem propagace Města, a to zveřejněním na webových stránkách, sociálních sítích, v médiích a v dalších prezentačních materiálech Města.

 

Veřejné akce, typu Městské slavnosti, jarmarky, vánoční trhy, den dětí, vernisáže atd., mohou být pořádány Městem ve spolupráci s jeho příspěvkovými organizacemi či dalšími partnery na území města nebo v prostorách v majetku Města k těmto účelům určeným (př. Masarykovo náměstí, Návštěvnické centrum, areál Skalky), případně v prostorách v majetku třetích osob.

 

Na možné pořizování a zpracovávání osobních údajů při těchto akcích budou případní účastníci upozorněni na informačních letácích, plakátech, internetových stránkách atd.

 

Město může pořádat či spolupořádat projekty či kampaně, pomocí kterých může oslovovat širokou veřejnost a ve veřejném zájmu tak zapojit občany do veřejného dění ve městě. Za tímto účelem může pomocí webových formulářů, přihlášek, prezenčních listin atd. shromažďovat osobní údaje, které jsou dále zpracovávány pouze pro potřeby konkrétního projektu či kampaně a jsou uchovávány a skartovány v souladu s vnitřními předpisy Města a GDPR.

 

 

 VII. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH APLIKACÍ PROVOZOVANÝCH MĚSTEM

Město Nový Jičín může pro své potřeby a také pro potřeby široké veřejnosti provozovat webové aplikace, u kterých bude nutná registrace. To znamená, že pro potřeby registrace v těchto webových aplikací bude nutné uvést své osobní údaje typu jména a emailové adresy.

Tyto Vaše údaje budou uloženy na serveru Města Nového Jičína, který je dostatečně chráněn před neoprávněným zásahem. Vámi poskytnuté osobní údaje budou sloužit pouze pro provoz dané aplikace a nebudou dále za žádným dalším účelem zpracovávány.

Pro naplnění Vašeho práva „být zapomenut“ může konkrétní aplikace umožňovat smazání veškerých osobních údajů přímo Vámi osobně.

Registrace do aplikace bude možná jen po Vašem seznámení se „Smluvními podmínkami“ a „Zásadami pro ochranu osobních údajů“. Vstup na Váš účet bude možný jen po zadání Vašeho přihlašovacího jména a Vašeho hesla.

Město Nový Jičín upozorňuje, že neručí za ochranu osobních údajů, které pomocí aplikace dobrovolně sdělíte ostatním uživatelům.